Menu
نویسنده مطلب : جواد رکنی

مطلب مورد بحث:

همیشه نمی‌توان از مطالعات آماری، نظریه های علمی استخراج کرد


یک مثال از رابطه‌ی علت و معلول: افزایش گازهای گلخانه‌ای و در نتیجه افزایش جهانی دمای هوای کره‌ی زمین.

یک مثال از رابطه‌ی همبستگی: داشتن اضافه وزن و عدم شادابی در طی روز، که به گمانم با هم رابطه‌ای از جنس همبستگی دارند و احتمالا هر دو تا حد زیادی متاثر از عدم ورزش و تحرک کافی هستند.

مثالی از در نظر گرفتن مشاهده‌ی آماری به جای نظریه‌ی علمی: دیدگاهی که در جامعه تا حدودی رواج دارد مبنی بر اینکه افزایش فقر، موجب افزایش استفاده از مواد مخدر می شود. در صورتی که فکر می کنم بخشی از علت‌های مشترک برای هر دو را می توان: بیکاری، وضعیت خانوادگی و نوع تربیت افراد در خانواده، عزت نفس پایین و نداشتن توانایی تصمیم‌گیری صحیح، گروه‌های دوستی و غیره را ذکر کرد و این عوامل هر دو باعث فقر و استفاده از مواد مخدر شده‌اند.