Menu
نویسنده مطلب : سمیرا سلطانی

مطلب مورد بحث:

برون ریزی ذهنی


اگر مدیر مجموعه x باشم، چگونه می توانم عملکرد آن را بهتر کنم؟

اگر مدیر مجموعه x باشم، چگونه می‌توانم سرمایه‌ی بیشتری برای توسعه ی کار جذب کنم تا عملکرد آن را بهتر کنم؟

اگر مدیر مجموعه x باشم، چگونه می‌توانم بدون جذب حامی مالی دیگر، و با راه‌اندازی بخش آگهی سرمایه‌ی بیشتری برای توسعه‌ی کار جذب کنم تا بتوانم عملکرد آن را بهتر کنم؟

اگر مدیر مجموعه x باشم، چگونه می‌توانم بدون جذب حامی مالی دیگر، و با راه‌اندازی بخش آگهی سرمایه‌ی بیشتری برای توسعه‌ی کار جذب کنم تا بتوانم عملکرد آن را بهتر کنم؟ چگونه می توانم این کار را با کمترین هزینه و بهترین کیفیت انجام بدهم؟

اگر مدیر مجموعه x باشم، چگونه می‌توانم بدون جذب حامی مالی دیگر، و با راه‌اندازی بخش آگهی سرمایه‌ی بیشتری برای توسعه‌ی کار جذب کنم تا بتوانم عملکرد آن را بهتر کنم؟ چگونه می توانم این کار را با کمترین هزینه و بهترین کیفیت انجام بدهم؟آیا یک فرد متخصص می‌تواند در برنامه‌ریزی این کار برای اجرای آن در مدت زمان مشخصی کمک کند؟

اگر مدیر مجموعه x باشم، چگونه می‌توانم بدون جذب حامی مالی دیگر، و با راه‌اندازی بخش آگهی سرمایه‌ی بیشتری برای توسعه‌ی کار جذب کنم تا بتوانم عملکرد آن را بهتر کنم؟ چگونه می توانم این کار را با کمترین هزینه و بهترین کیفیت انجام بدهم؟آیا یک فرد متخصص می‌تواند در برنامه‌ریزی این کار برای اجرای آن در مدت زمان مشخصی کمک کند؟ چگونه می‌توان از راه‌های دیگر به جز این دو راه سرمایه جذب مجموعه کرد؟

اگر مدیر مجموعه x باشم، چگونه می‌توانم بدون جذب حامی مالی دیگر، و با راه‌اندازی بخش آگهی سرمایه‌ی بیشتری برای توسعه‌ی کار جذب کنم تا بتوانم عملکرد آن را بهتر کنم؟ چگونه می توانم این کار را با کمترین هزینه و بهترین کیفیت انجام بدهم؟آیا یک فرد متخصص می‌تواند در برنامه‌ریزی این کار برای اجرای آن در مدت زمان مشخصی کمک کند؟ چگونه می‌توان از راه‌های دیگر به جز این دو راه سرمایه جذب مجموعه کرد؟آیا برگزاری کلاس‌های آموزشی برای افزایش مهارت افراد می‌تواند درآمدزا باشد؟

اگر مدیر مجموعه x باشم، چگونه می‌توانم بدون جذب حامی مالی دیگر، و با راه‌اندازی بخش آگهی سرمایه‌ی بیشتری برای توسعه‌ی کار جذب کنم تا بتوانم عملکرد آن را بهتر کنم؟ چگونه می توانم این کار را با کمترین هزینه و بهترین کیفیت انجام بدهم؟آیا یک فرد متخصص می‌تواند در برنامه‌ریزی این کار برای اجرای آن در مدت زمان مشخصی کمک کند؟ چگونه می‌توان از راه‌های دیگر به جز این دو راه سرمایه جذب مجموعه کرد؟آیا برگزاری کلاس‌های آموزشی برای افزایش مهارت افراد می‌تواند درآمدزا باشد؟ اگر این کلاس‌ها برای افراد مجموعه x رایگان و برای سایر مجموعه‌های مشابه هزینه داشته باشد، آیا می‌تواند هم ارزش مادی و معنوی برای مجموعه تولید کند؟

اگر مدیر مجموعه x باشم، چگونه می‌توانم بدون جذب حامی مالی دیگر، و با راه‌اندازی بخش آگهی سرمایه‌ی بیشتری برای توسعه‌ی کار جذب کنم تا بتوانم عملکرد آن را بهتر کنم؟ چگونه می توانم این کار را با کمترین هزینه و بهترین کیفیت انجام بدهم؟آیا یک فرد متخصص می‌تواند در برنامه‌ریزی این کار برای اجرای آن در مدت زمان مشخصی کمک کند؟ چگونه می‌توان از راه‌های دیگر به جز این دو راه سرمایه جذب مجموعه کرد؟آیا برگزاری کلاس‌های آموزشی برای افزایش مهارت افراد می‌تواند درآمدزا باشد؟ اگر این کلاس‌ها برای افراد مجموعه x رایگان و برای سایر مجموعه‌های مشابه هزینه داشته باشد، آیا می‌تواند هم ارزش مادی و معنوی برای مجموعه تولید کند؟چه راه دیگری برای مجموعه وجود دارد تا سرمایه‌های بیشتری را جذب کند؟