Menu
نویسنده مطلب : بهروز حبیبی

مطلب مورد بحث:

ابزارهای تقویت تفکر استراتژیک | آنالوژی


۱٫ پرورش گل با پرورش یک رابطه آنالوژی داره

در رابطه باید میزان معاشرت، ادب، احترام و تعامل متقابل در حد متعادلی باشد تا عمر رابطه طولانی باشد.

در پروش گل نیز چنین است و باید مکان، میزان نور، آب و خاک در حد متعادلی باشد تا عمر گل طولانی باشد.

۲٫ روابط بین مدیران و پرسنل با روابط پدر با فرزندان آنالوژی دارد.

مدیر مراقبت، آموزش و آینده بینی و تأمین حال پرسنل رو برعهده داره.

پدر هم مراقبت، آموزش و آینده بینی و تأمین حال فرزندانش رو برعهده داره.