Menu
نویسنده مطلب : احمد عبدالشاهي

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


سلام

تمرین اول

برای تشخیص باید به کف پای روبات ها نگاه کرد

چون کف پاهای روباتهای الفا صاف است و کف پای روباتهای بتا نوک تیز است

تمرین دوم

من ابتدا مشاهده کلی انجام دادم چیزی متوجه نشدم  بعد روباتهای الفا و بتا را از هم تفکیک کردم پس از ان مشترکات  روباتهای الفا و بتا را جداگانه پیدا کردم تا اینکه به شباهت کف پای روباتها رسیدم