Menu
نویسنده مطلب : محمد ابراهیمی

مطلب مورد بحث:

نکته‌ای درباره اصالت


سلام

نیاز به درک حقارت دنیا داریم، تا حرص و طمع کورمان نکند و بدانیم که در دنیای کور هرکجا که ایستاده باشیم، تاریکی و سایه نصیب ماست…

انگیزه زیاد میخواهیم، تا با این پوچی بزرگ اطرافمان روبرو شویم و مسیری را ادامه دهیم که کورسویی از دور کششی در درون ما به وجود آورده است، کششی البته به دور از عقده ها و عقیده…

و یک بی تفاوتی عمیق لازم است تا شنیده ها و دیدنی های پرهیاهوی مصنوعی اطرافمان ما را به چپ و راست نکشاند و از مسیر خارجمان نکند…

اصیل بودن، حرکت در جاده ای خاکی است که روندگان آن اندک اما قدمهای باقیمانده روی خاک نشان از استواری ارادۀ آنها میدهد…