Menu
نویسنده مطلب : مهدی قورچیان

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


فکر میکنم نمونه بارز این روزها بورس تهران باشد مسوولین هر روز تصمیمی میگیرند و اثرات تصمیم جدید اگر جه به ظاهر تصمیم مثبتی است تنها یک یا دو روز دوام دارد و برایند این تصمیمات در افق بلند مدت بررسی نشده و اثر معکوس دارد .

نمونه دیگری که پرداخت یارانه به قشر محروم از منابع نا مشخص که شاید در افق کوتاه مدت خوشایند باشد ولی در بلند مدت با ایجاد تورم هر آنچه که به عنوان رفاه اقتصادی به این قشر اختصاص داده پس میگیرد.