Menu
نویسنده مطلب : زهره تفضلی

مطلب مورد بحث:

زبان بدن در فضاهای محدود: بی توجهی مودبانه یا بی توجهی مدنی


این تجربه برای من بسیار تکرار شده که در زمان نمایشگاههای مختلف داخلی یا خارجی ‘ همکاران قدیمی و یا آشنایان و مدیران هم صنف رو در فرودگاه و یا نمایشگاه از دور دیدیدم ولی طوری نگاهمون رو چرخاندیم و گذشتیم که انگار همدیگه رو ندیدیم.و هر دو از این اتفلق و عدم تماس فیزیکی راضی بودیم .

الان فهمیدم اسمش بی توجهی مدنی بوده?