محسن سعیدی پور - هدف برندسازی چیست؟(مرور تعریف برندسازی Me-too)- درس 2 usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : محسن سعیدی پور

مطلب مورد بحث:

هدف برندسازی چیست؟(مرور تعریف برندسازی Me-too)- درس 2


سلام
من برای تمرین مثال برنامه سازی روبیان میکنم .
ساخت برنامه شام ایرانی از مدل پخش شده آن از یکی از شبکه های خارج از کشور به اسم بفرمایید شام.
پاسخ سوال اول
تعداد نفرات شرکت کننده در برنامه وکلیت آن ,برنامه اصلی را به ذهن تداعی میکند.
سوال دوم
میتونید به جای شرکت دادن یک نفر, اعضای یک خانواده را دور هم جمع کنیدتا هم برنامه آشپزی خوبی باشد هم توصیه به صله رحم هم میشد.داستانهای قشنگ بهتری هم برای گفتن داشتید.
متشکرم