Menu
نویسنده مطلب : سعید میربرون

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 4: شناخت بهتر فرهنگ رفتارمحور


سوال یک:

برخلاف سیستم نتیجه گرا که فقط یک فاکتور ارزیابی (میزان فروش) وجود دارد در اینجا با انبوهی از فاکتورها مواجه هستیم که امکان ارزیابی در بسیاری ار آنها بسیار پیچیده است (مثل همین فاکتور آراستگی)

سوال دو:

در شرکتهایی که فروش تکراری به مشتریان نسبتا ثابت انجام می شود یا شرکت هایی که انحصار فروش یک محصول را دارند، استفاده از این روش می تواند موثرتر باشد.