Menu
نویسنده مطلب : مهدیه رحیمی

مطلب مورد بحث:

انگیزه های درونی و انگیزه های بیرونی


بیشتر مواقع در محیط کارم به دلیل انگیزاننده های درونی سعی می کنم کارم رو با کیفیت انجام بدم. یا اینکه کاری که به نظرم می یاد که باید انجام بدم ولی در کسی ازم نخواسته رو به عنوان یک فعالیت تعریف کنم و در صورت موافقت انجام بدم.
در محیط خانواده انگیزاننده های درونی من خیلی بیشتره. می تونم بگم بیشتر کارهایی که انجام می دم به واسطه انگیزاننده های درونیه. مثلا پختن غذا برای خانواده، رسیدگی به نظم و بهداشت منزل و …