Menu
نویسنده مطلب : میلاد عیلامی

مطلب مورد بحث:

نقشه ذهنی چیست؟ بررسی کاربردهای نقشه ذهنی در یادگیری


من از این روش برای سخنرانیم استفاده کردم ( نقشه ذهنی ) ولی چون نمیخواستم مدام به نقشه نگاه کنم تمرکزم بهم خورد و پیکربندی از سخنرانیم حذف شد

در واقع چیزهایی رو در جای خودشون نگفتم و بخاط همین سخنرانیم یه صحبت معمولی شد درحالی که می‌شد خیلی بهتر عمل کرد!

نمیدانم شاید اشکال از من بوده ولی به هر حال خیلی برام خوش آیند نبود.