Menu
نویسنده مطلب : اسماعیل صادقی

مطلب مورد بحث:

خطای درک نادرست دامنه ارزیابی و مقیاس مسئله


با سلام خدمت دوستان عزیز

مثال های زیاد دیگری وجود دارد و به نظر من وجه مشترکی که بین همه اینهاست این است که اثرات نامطلوب این اتفاقات را بطور مستقیم در زندگی خود احساس نکرده ایم و به همین خاطر واکنش ما نسبت به یک رویداد در مقیاس های مختلف، تقریبا یکسان است.

اگر بخواهم جنبه منفی این خطا را ذکر کنم، به بی تفاوتی انسانها نسبت به یکدیگر و اتفاقاتی که اطرافشان می افتد می رسم. و اگر جنبه مثبت آن را در نظر بگیرم، این خطا باعث میشود که فشار روانی ناشی از این اتقاقات به ما کاهش پیدا کند چون فقط ما مسئول همه اتفاقاتی که پیرامونمان رخ میدهد نیستیم ولی هر کس سهمی دارد که به اندازه آن مسئول است، مهم اینست که سهم خود را در یک اتفاق پیدا کنیم.