Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

سفیر برند چیست؟ | مروری بر معنی و وظایف سفیر برند


چند ماه پیش برای خرید به فروشگاه رفاه رفتیم به محض ورودصدای آشنایی به گوشم خورد که داشت در مورد اجناس و خدمات فروشگاه رفاه صحبت میکرد و کمی که بیشتر دقت کردم تشخیص دادم که صدای مهران مدیری است البته قبل از آن از طریق رسانه ها خبر اینکه ایشان سفیر برند فروشگاه رفاه شده بودند را خوانده بودم ولی این تجربه خرید باعث شد که به صورت ملموس و شنیداری هم در جریان این اتفاق باشم . احساس خوبی که نسبت به کارهای مهران مدیری در من وجود دارد باعث شد من فارغ از جریان خرید در آن روز گوشم به بلندگوی فروشگاه باشد و به نوعی از شنیدن تنها صدایش لذت می بردم و تلفیق این صدا با حس خوب خرید کردن اثر ماندگاری در من به جای گذاشت به نحوی که بعد از ان روز هر بار از جلوی فروشگاه رفاه رد می شوم طنین آن صدا را در گوشم احساس می کنم .البته عکس این اتفاق نیز برایم پیش آمده که به خاطر حس بدی که به یک فرد داشته ام و او سفیر و یا حتی موید برندی بوده است از خرید آن سرباز زده ام و به نوعی اعتراض خودم را نسبت به استفاده از آن شخص در هویت آن برندبا نخریدن محصول اعلام نموده ام .