Menu
نویسنده مطلب : میرمونس پورمحمدی

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس استعدادیابی مقدماتی


سلام به متمم یون
با مطالعه سلسله وار دروس مربوط به استعداد یابی کمی توجه کردن به این موضوع تا به حال قدری توانسته ام پاسخگوی کنجکاوی خود در کشف استعدادهای خود باشم ، که البته ناکافی ست.
در تجسم فضایی و درک ساختار خود را قدری مستعد می دانم و این را از برخی نمود هایی به مانند موقعیت یابی ذهنی خود در گیر و دار خیابان های شهر و به بیان دیگر selfGPS ، و یا توانایی تحلیل برخی پر.ژه ها و تحلیل نقشه راه و توانایی اجسام و پروژه ها قبل ساخت و…
در استقراء نیز مستعد بودن را لمس میکنم و آن نیز با توجه به سوابق مطاالعاتی و عملیاتی بنده که از موضوعات مختلف با رویکرد های متفاوت ، نتایجی را برای هر یک گرفته ام و گاه نیز یکی عامل درک و ایده پردازی در دیگری شده است.
لبریز از ایده بودن را بعضا در خود به عنوان سم می شناختم زیرا این ایده پردازی ها و عاشقانه  ایده پرستی را جزء سرعت گیر های مسیر رشد و موفقیت میدیدم و حال نتیجه گرفتم که لبریز از ایده بودن و در یک محدوده قابل تعیین مثمر ثمر بوده و امیدوارم لبریزی آن در تکان های مسیر منجر به آزار خود ، دیگران  و مسیر حرکت نباشد.تا این فیل و فیل سوار در باتلاق مسیر نمانند.
  کندخوانی ملموسی دارم و به اصطلاحیUngraphoria
دراستدلال تحلیل هم با توجه به رویدادهای اخیر استعدادی در خود میبینم.وآن را در روابط عاطفی و در کم ضرر بینی در یک پروژه منتهی به شکست لمس کردم.که البته با گریز به مطالب محمدرضا به گمانم این را میتوان در مثال فیل و فیل سوار ، به استعداد یک فیل سوار ممسلط بر فیل و مسیر تشبیه کرد.
در کار با اعداد نیز استعداد تحلیل سری عددها را ملموس تر دیدم و آن یکی ها را بسی ناجوانمردانه
سیلوگرام ضعیفی دارم ولی توچیهی به عدم تلاش برای زبان آموزی نیست.
حافظه طراحی را کم استعداد در خود میبینم
نمود هایی از استعداد رنگها را در خود میبینم که به گمان عدم پرداختن به آن باعث عدم شکوفایی آن شده.در پاورپوینت سازی از ترکیبات رنگی متنوع ای استفاده می کنم و به صورت شهودی فضایی متناسب ایجاد می کنم
استعداد نگاه به جلو را با توجه به آزمون Foresight و موارد موجود در سوابق بسته به شرایط و پروژه ها نسبتا مستعد میبینم
در کار با ابزارها برای جاگذاری اشیا کارایی بیشتری دارم تا به نسبت جاگذاری با انگشتان
 
حافظه تن صدا بالا ، توان تفکیک فرکانس فعلا متوسط ، حافظه ریتم ضعیف