Menu
نویسنده مطلب : محمد حسین هاشمی

مطلب مورد بحث:

چمدانی از دروغ


زمانی که من مردم و رفتم

کندوی عسلم را روی قبرم بگذار

و اجازه بده تا عسلها از کندو بیرون برود

این چیزی است که از تو می خواهم

اینگونه خیابان های بهشت طلایی و آفتابی،خواهد بود

ولی من با نقشه و ظرف عسل ام باقی خواهم ماند

کندوی عسلم را روی قبر ام بگذار

و اجازه بده تا عسلها از کندو بیرون برود…

قسمتی دیگر از کتاب زندگی پنهان زنبورهای عسل