Menu
نویسنده مطلب : زینب الف

مطلب مورد بحث:

برنامه ریزی برای مذاکره | فهرست موضوعات مورد بحث در مذاکره


موضوع مذاکره: مرخصی گرفتن ( به مدت دو هفته در کلاسی شرکت کردم که کلاس ها از ساعت ۲ شروع می شد و من می خواستم به مدت دو هفته، هر روز، دو ساعت و نیم زودتر از محل کار خارج بشم)

فهرست موضوعات مورد مذاکره:

مجوز حداقل دو ساعت مرخصی در هر روز به مدت دو هفته ( هدف اصلی از مذاکره)

توضیح دلیل این مرخصی و اهمیت حضور در دوره آموزشی از نظر شخصی

مذاکره درباره کارهای محوله و نحوه و زمان انجام آنها

مذاکره درباره انجام تلفنی برخی از کارها در صورت امکان و ضرورت، به طوریکه نتوان روز بعد به پیگیری آن پرداخت

مذاکره درباره معرفی جایگزین احتمالی در صورت وقوع اتفاق پیش بینی نشده

مذاکره درباره غیبت در کلاس به صورت استثنا درصورتیکه کاری ضروری تر پیش بیاید