Menu
نویسنده مطلب : غفور غفوری

مطلب مورد بحث:

سایت تد TED | پیشنهاد چند سخنرانی


-ویدئوی when ideas have sex  رو اخیرا دیدم که مثل بقیۀ ویدئوهای تد موضوع جالبی داشت
Matt Ridleyدر این سخنرانی از حضار می خواد با توجه به شکل زیر سه مقایسه انجام دهند:

سایت تد TED | پیشنهاد چند سخنرانی

شکل سمت چپ یک تبر سنگی مربوط به دوران پارینه سنگیست و شیئ سمت راست یک ماوس

۱-شیء سمت چپ، فقط از یک ماده تشکیل شده است. شیء سمت راست از معجونی از مواد مختلف تشکیل شده، از سیلیکون گرفته تا فلز و پلاستیک و غیره. وعلاوه بر این، معجونی است از ایده های مختلف، ایدۀ پلاستیک، ایدۀ لیزر، ایدۀ ترانزیستورها. همۀ این ها در این فن آوری با هم ترکیب شده اند.

۲-چه کسی این دو شیئ را ساخت و برای چه کسی؟
تبر سنگی را شخصی برای خودش ساخت.
در آن دوران، نامِ این کار خودکفائی بود. ما امروز آنرا فقر می نامیم.
 اما شئ سمت راست را دیگران ساختند برای من. این دیگران چند نفرند؟ ده ها؟ صدها؟،هزارها نفر؟ می دانید، فکر می کنم شاید میلیونها نفر بوده باشند. زیرا باید کسی را هم که قهوه را کاشت در نظر بگیرید، تا قهوه آماده شد برای کسی که سر دکل چاه مشغول حفر چاه برای نفت بود، نفتی که آماده می شد برای تبدیل به پلاستیک و … . اینها همه برای من کار می کردند، تا برای من یک ماوس بسازند. و جامعه به این ترتیب عمل می کند.همۀ ما برای هم کار می کنیم.
ما قادریم از تخصص و مبادله استفاده کنیم تا سطح زندگی یکدیگر را ارتقاء بخشیم.

۳-چه کسی می دانست که چطور باید آنرا درست کرد. در مورد تبر سنگی، کسی که آن را ساخته بود می دانست چگونه باید آن را درست کرد.
اما چه کسی می داند چطور باید یک ماوس کامپیوتر ساخت؟ هیچ کس روی کره زمین نمی داند چطور باید یک ماوس کامپیوتر ساخت!
رئیسِ شرکت ماوسِ کامپیوتری هم نمی داند چطور باید آنرا ساخت. او تنها می داند چطور شرکت را اداره کند. شخصی که در خط مونتاژ کار می کند هم نمی داند چون او نمی داند چطور چاه نفت حفر کند تا از آن نفت استخراج کند تا پلاستیک بسازد و الی آخر.
هر کدام از ما یک مقداری می دانیم، ولی هیچکدام از ما کل مطلب را نمی دانیم.

لینک ویدئو:
http://www.ted.com/talks/matt_ridley_when_ideas_have_sex

-سخنرانی Shawn Achor با عنوان
The happy secret to better work رو هم توصیه می کنم
لینک ویدئو:http://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work