Menu
نویسنده مطلب : مهدیه

مطلب مورد بحث:

منظور از استعداد استقرا چیست؟ آیا شما در استقرا استعداد دارید؟


خدای من!

من  درین درس بسیار شگفت زده شدم ….

موضوع فرکتال ها و روابط انها   یکی از علاقمندیهای من است….

جالب است که  من   استعدادهای خودم را نمی تونستم ببینم، ولی با خوندن تجربیات  و نوشتهای دوستان  متوجه برخی از این استعددادها میشوم.

ممنونم دوستان متممی