Menu
نویسنده مطلب : زهره

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 8: سیستم‌های رفتارگرای کور!


سلام

به نظر بخش فروش یا فروشندگان نقش پیام بری را در شرکت دارند . اطلاعات و وانتظارت مدیر را به مشتری و خواسته ها و اطلاعات مشتری را به مدیر میرسانند . این نقش پیام بری فروشنده است که باعث ایجاد یک بده و بستان و یا معامله میشود و ان هم  به واقع بین مدیر(شرکت)و مشتری نه فروشنده و مشتری .

در رفتارگرای کور جریان ارتباط و اطلاعات یک طرفه هست و ان هم جریان مدیر به سمت مشتری وبخش فروش فقط چهارچوبها و دیدگاه ها و انتظارات مدیر را به اطلاع مشتری میرساند .پس عدم توانایی ارتباط سازندهو دوطرفه با مشتری میتواند یکی از مشکلات این نوع سیستم باشد .

یکی از مشکلات دیگر این نوع سیستم میتواند این باشد که اگر مشتری با شرکت مشکلی پیدا کرد برای حل کردن مشکل وقت زیادی باید صرف شود چون دستان بخش فروش بسته است وخودشان نمیتوانند تصمیم بگیرنددر نتیجه همه چیز به مدیریت واگذار میشود .پس رسیدگی به وضعیت مشتریان زمان طولانی میبرد و باعث نارضایتی مشتری میشود .