Menu
نویسنده مطلب : مهرداد متین فر

مطلب مورد بحث:

مدل مفید، نه مدل درست؛ مسئله‌ی مدل سازی این است


پاسخ تمرین:

۱- مدل تصمیم گیری خرید: در این مدل فرایند تصمیم گیری خرید به پنج مرحله احساس نیاز، جمع آوری داده ها، ارزیابی داده ها، انجام عمل خرید و رفتار پس از خرید تقسیم می شود.

۲- مدل تیپ شناسی شخصیت DISC، که در این مدل تیپ های افراد به پنج مدل  ( D ) تسلط- نفوذ، ( i ) تاثیر گذاری، ( S ) ثبات و ( C ) وظیفه شناسی ، تشکیل شده است.

۳- مدل هرم مازلو که نیازهای انسان را به پنج بخش تقسیم کرده است.

۴- مدل LOCATE در فروش: یک فروشنده می باید خوب گوش دهد (listening)، مشاهده کند (Observing)، اطلاعات را ترکیب کند (Combine)، سوالات مناسب بپرسد (Asked Questions)، گفتگو کند (Talk) و همدلی نشان دهد (Empathize)

۵- مدل تیپ شناسی شخصیت انیاگرام که در این مدل تیپ های شخصیتی افراد به ۹ مدل مختلف تقسیم می شوند.