رحیم خورشیدی علی کردی - خطاهای شناختی یا خطاهای ذهنی | معرفی انواع خطاهای شناختی usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : رحیم خورشیدی علی کردی

مطلب مورد بحث:

خطاهای شناختی یا خطاهای ذهنی | معرفی انواع خطاهای شناختی


سلام بر همه آنهایی که از مدرک جویی به مهارت جویی کوچ کرده اند.

خواندن این درس به من یاد داد که قطعا مثل یک پزشک کلی راجع به تصمیم گیری و…اینجا مطلب یاد خواهم گرفت ولی نهایتا مصون از خطا در تصمیم گیری نخاوهم بود.ولی خوب می دانم که میزان تصمیم های آگاهانه ام قطعا افزایش خواهد یافت.

سپاس از موسس خانواده متمم.