Menu
نویسنده مطلب : حامد کرمی

مطلب مورد بحث:

تعریف سیستم چیست؟ تفکر سیستمی چیست؟ (نقشه راه درس)


سلام؛

به نظرم اگر بخوایم خیلی علمی و شغلی به موضوع تفکرسیستمی نگاه نکنیم و با دایره وسیع تری سایر جنبه ها زندگی رو مورد توجه قراربدیم، شاید بدی ها و خوبی هایی که در حق اطرافیان می کنیم رو بشه با مطالعه این درس کم و کمتر یا بیشتر و بیشترش کنیم. به نظرم با بینش سیستمی بهتر وجدان می کنیم که در دنیای روابط، یک بدی، یک بدی نیست و یک جا دفن نمیشه و گسترش پیدا می کنه و به هزارها خانواده و مورد دیگر سرایت می کند.