Menu
نویسنده مطلب : محمد رضائی

مطلب مورد بحث:

سنگی بر کوهی


سلام

کارتون اول در مورد کسانی است که برای به دست آوردن هدفی با تمام وجود از داشته های خود مایه می گذارند ولی در واقع  پس از رسیدن به آن هدف زمینه ی سقوط خود را فراهم می کنند . آن هدف می تواند ثروت ، مقام ، شهرت و یا هر چیز دیگری باشد.

کارتون دوم به نظرم مربوط به خط گرفتن بی چون و چرای اکثریت اعضای جامعه خصوصا در مورد خوراک فکری زندگیشان است که به نوعی باعث دلمردگی در جامعه شده است.

کارتون سوم در مورد کسی است که فکر می کند با تمرکز فکری خودش به حل مسئله ای مشغول است اما دریغ از اینکه کنترل افکار او پیشاپیش توسط دیگران صورت گرفته است.

کارتون چهارم مربوط به این واقعیت است که فضای مجازی این امکانرا برای همه فراهم کرده که افکار و گاه شطحیات ذهنی خود را نشر دهند و ذره ای مسئولیت نسبت به انتشار ویروس گونه ی آن نداشته باشند.

کارتون پنجم هم به نظر مربوط به نقاب هاییست که امروزه انسان ها چه درمحیط مجازی و چه در محیط واقعی زندگی به چهره می زنند و این نقاب ها گاه باعث می شود انسان واقعیت زندگی خودش را نیز فراموش کند.