Menu
نویسنده مطلب : نادر آرین فر

مطلب مورد بحث:

برون ریزی ذهنی


*چگونه میتوانم یک کانسپت نوآورانه برای ویندوز موبایل بسازم؟ 

*چه ویژگی هایی را برای ارایه یک کانسپت نوآورانه و حرفه ای برای ویندوز موبایل در نظر بگیرم؟ 

*برای ارایه یک کانسپت نوآورانه و حرفه ای برای ویندوز موبایل، چه ویژگی هایی به قسمت  تنظیمات شخصی سازی ویندوز موبایل اضافه کنم؟

*ویندوز موبایل دارای چه کمبودهایی در بخش تنظیمات برای شخصی سازی رابط کاربری است تا من با ایده های خود آنها را برطرف کنم و در یک کانسبت نوآورانه و حرفه ای به نمایش بگذارم؟ 

*ویندوز موبایل دارای چه کمبودهایی در بخش تنظیمات برای شخصی سازی رابط کاربری است؟ کدام منبع برای دسترسی به نظرات کاربران و خواسته های آنها بهتر است تا من از آن برای بررسی کمبودهای دیگر اسنفاده کنم و در نهایت یک کانسبت نوآورانه و حرفه ای بسازم؟ 

*ویندوز موبایل دارای چه کمبودهایی در بخش تنظیمات برای شخصی سازی رابط کاربری است و کدام یک از برنامه های پیش فرض نیازمند تغییر اساسی در ساختار خود هستند؟ با توجه به نیاز کاربران چه برنامه هایی نبود آن ها احساس میشود؟ کدام منبع برای دسترسی به نظرات کاربران و خواسته های آنها بهتر است تا من از آن برای بررسی کمبودهای دیگر اسنفاده کنم و در نهایت یک کانسبت نوآورانه و حرفه ای بسازم؟ 

*ویندوز موبایل دارای چه کمبودهایی در بخش تنظیمات برای شخصی سازی رابط کاربری است و برای بهبود رابط کاربری، در مکان قرار گیری عناصر و حالت انیمیشن ها چه تغییراتی ایجاد کنم؟ کدام یک از برنامه های پیش فرض نیازمند تغییر اساسی در ساختار خود هستند؟ با توجه به نیاز کاربران چه برنامه هایی نبود آن ها احساس می شود و کدام منبع برای دسترسی به نظرات کاربران و خواسته های آنها بهتر است تا من برای بررسی کمبودهای دیگر از آن اسنفاده کنم و در نهایت یک کانسبت نوآورانه و حرفه ای بسازم؟