Menu
نویسنده مطلب : علیرضا داداشی

مطلب مورد بحث:

زندان چیست؟ زندانی کدام است؟


سلام.

مالک شدن، صرف انرژی می خواهد، صرف توجه می خواهد و هزینه کردن و دل بریدن از بعضی داشته های دیگر.

این ها علاقه ایجاد می کنند و دلبستگی می آورند و شاید وابستگی.

این گونه است که دل کندن دشوار می شود و به مرور چنان می شود که در بند آن چیزی قرار می گیریم که برایش انرژی گذاشته ایم و توجه کرده ایم و …

به نظرم اگر بلد باشیم همه ی چیزهایی را که می شود مالک شد موقت بدانیم و گذرا، برای تملک هیچ چیز بیش از حد مایه نخواهیم گذاشت. بدین ترتیب خواهیم توانست از در تملک بودن رهایی پیدا کنیم.

هیچ مالکیتی ماندگار نیست، چون هیچ ملکی ماندگار نیست و «آنچه نپاید، دلبستگی را نشاید.سعدی»

 

برقرار باشید.