Menu
نویسنده مطلب : اعظم

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


من فک میکنم بهتره که تصمیم های تکرارشدنی و نیزتصمیم هایی که نتایج بلند مدتی رو در پی ندارند را به سیستم یک بسپاریم ،نظیر خرید لباس…و برعکس خریدهایی که مدت ها مکننه تکرار نشه مانند خرید لب تاب رو به سیستم دو بسپاریم …

من معتقدم هریک از سیستم های یک و دو چنانچه ما از حالت تعادل در موضوعی خارج بشیم و بهم بریزیم شروع به هشدار دادن میکند،مخصوصا اگرهر کدام از این سیستم ها به درستی کار کنند…فرض کنیم در یک رابطه عاطفی  هستیم که با سیستم یک تصمیمم گرفته شده وشریک عاطفی ما در حال سواستفاده از این رابطه است و ممکن است در صورت ادامه پیداکردن آن حتی از بین بریم،سیستم دو با بررسی وضعیت نسبت به آینده به ما هشدار میدهد، حال آنکه سیستم یک بر اساس شواهد موجود ما را مجاز به ادامه میداند.