Menu
نویسنده مطلب : سجاد براتی

مطلب مورد بحث:

سه مرحله اصلی در مواجهه با عوامل استرس آور


عامل استرس زا : ورود به بازار کار یا راه اندازی یک کسب و کار مستقل

ارزیابی اولیه :

چه مهارتهای تخصصی برای این کسب و کار ضروری است؟

برای شروع این مهارت ها در چه سطحی مورد نیاز است؟

سرمایه حداقلی برای شروع این کار چقدر است؟

مهارت های ارتباطی چقدر در این نوع کسب و کار تاثیر گذار است؟

متمم تا چه میزان میتواند در این مسبر به من کمک کند؟

چه مقدار از آموخته های من در عمل قابل پیاده سازی هستند؟

زمان لازم برای توسعه مهارتها چقدر است؟

ارزیابی ثانویه :

آیا مهارت های تخصصی لازم را در اختیار دارم؟

از متمم بهره کافی را در این زمینه میبرم؟

هم اکنون چقدر سرمایه در دسترس دارم؟

ایا مهارت لازم برای استفاده حداکثری از این سرمایه را دارم؟

مهارتهای ارتباطی من در چه سطحی است؟

آیا زمان کافی را در اختیار دارم ؟

ارزیابی مجدد :

ایا انتخاب من بهترین انتخاب است ؟

زمانی را که صرف اینکار میکنم میتوانستم بهتر استفاده کنم؟

در کدام زمینه های دیگر مستعد تر هستم؟

در حال حاضر رضایت درونی دارم؟

این تصمیم به واقع انتخاب خودم بود یا تحت تاثیر محیط قرار گرفته ام؟

و سوالاتی ازین دست…