Menu
نویسنده مطلب : وحید دارابی

مطلب مورد بحث:

برخی از ضعف‌ها و چالش‌ها و تهدیدهای کسب و کار خانوادگی


رو در بایستی نیز چالشی است که ممکن است پیش بیاید. این جدا از احترام سلسله مراتب خانوادگی است.

گاهی کاری بسیار کوچک و ساده در حیطه‌ی وظایف یکی از اعضای خانواده است اما عضو دیگر فکر می‌کند ارزش ندارد به او بگوید و تصمیم می‌گیرد خودش انجام دهد. این کار ممکن است فرآیندها را تغییر دهد یا تمرکز را به هم بزند.

عکس‌اش هم صادق است، یکی از دیگری دلخور شود که این کار به این سادگی چیست که به جای من انجام ندادی؟!