Menu
نویسنده مطلب : حجت عطائی

مطلب مورد بحث:

استعداد ایده پردازی و انسانهای لبریز از ایده


به نطر من این نوع استعداد در هر شخصی میتونه کمابیش وجود داشته باشه با کمی خودباوری و حوصله و حفظ آرامش و داشتن تمرکز هر شخصی میتونه ایده پردازی کنه به شرط اینکه زود کنار نکشه به خودش ایمان داشته باشه و تمرکز کنه و با آرامش به هر چیزی خیلی عمیق نگاه کنه!!!