- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : داود عندلیب

مطلب مورد بحث:

تفاوت استرس و اضطراب و ترس چیست؟


بنام خدا

باسلام و تحیت الهی

خدا قوت

راههایی که در ذهنم هست و یا استفاده کردم در خصوص استرس ، تمرین تنفس های مربوطه ، توکل کردن ، حرکت کردن بسمت موضوع ایجاد استرس جهت کاهش و یابرطرف کردن، امادگی و اطلاعات کامل داشتن از حیث  دانش ، ….