تورج باستانی - عادتهای و رفتار و تجربه های مرتبط با رانندگی درونشهری و برونشهری
Menu
نویسنده مطلب : تورج باستانی

مطلب مورد بحث:

عادتهای و رفتار و تجربه های مرتبط با رانندگی درونشهری و برونشهری


درود. رانندگی یک خاصیتی که داره اینه:

اگر پیاده باشی به رانندگان ناسزا میگی و اگر راننده باشی به عابرین پیاده.

ولی من خیلی در این خخصوص خودم رو کنترل میکنم که خیلی از طرف مقابل شاکی نشم چون نتیجه ای جز ناراحتی و انرژی منفی نداره.