Menu
نویسنده مطلب : ریحان

مطلب مورد بحث:

بازخوانی و مرور یک نمونه بنچ مارکینگ تاریخی


بخشی که منو درگیر خودش کرد رفتار خود زمل وایس بود داشتم به این موضوع فکر میکردم که برای کارهای بزرگ اول باید روی خودت کار کنی دوم تیم خوبی را جمع کنی بعد با قدرت به پیش بری

اگه خودت خودتو قبول نداشته باشی نباید توقع داشته باشی بقیه حرفتو قبول داشته باشن