Menu
نویسنده مطلب : زهره تفضلی

مطلب مورد بحث:

افزایش عزت نفس و هنر بازخورد گرفتن درست


قطعا بازخورد افراد برای من کاملا متفاوته.. وقتی خودم رو مرور میکنم میبینم که حتی اگر یک بازخورد مثبت در مساله کوچیک و کم اهمیتی مثل  پوشش و لباس رو از فردی که مورد تاییدم نبوده گرفتم برام خیلی جذاب نبوده …

قطعا زمانی که یه بازخورد مثبت رو از فرد متخصص و اگاه میگیریم برامون ارزشمنده که این تایید رو گرفتیم