Menu
نویسنده مطلب : فائزه رجب زاده

مطلب مورد بحث:

حرف و نظر دیگران چقدر برایتان مهم است؟


اگر ارزش ما برابر با عملکردها، مهارت ها و خصوصیات ما یا وابسته به تایید دیگران باشد، هربار ممکن است به ما احساس حقارت دست بدهد!

چون هم کامل، بی نقص و بی اشتباه نیستیم، هم اینکه، تایید و رضایت همه را همیشه نمی توانیم جلب کنیم.

پس حرف کسانی میتواند مهم باشه که با ما هم جهت باشند