Menu
نویسنده مطلب : رویا جناب

مطلب مورد بحث:

جستار چیست؟ جستارنویسی یعنی چه؟


بنابر تعریفی که در اینجا ذکر شد می توان بخش هایی از کتاب نامه های عاشقانه یک پیامبر جبران خلیل جبران را هم جستارنویسی در نظر بگیریم. چون به واقع مشخص است در بخش هایی از این نامه ها، جبران مخاطب خود را فراتر از ماریا می بیند و کاملا با قصدی فراتر از نامه نویسی صرف بین یک عاشق و معشوق به دنبال بیان افکار و درونیات خود است.