Menu
نویسنده مطلب : بی‌نام

مطلب مورد بحث:

تعریف حمایت اجتماعی چیست؟ معرفی انواع حمایت های اجتماعی


حمایت احساسی :

وقتی اشتباهی کردم ، درمورد اشباهم با من صحبت کند

در روزهای سختی کنارم باشه

حمایت ابزاری :

کمک در پس انداز کردن درامدم

در کارهای خانه کمک کند

حمایت اطلاعاتی :

کتاب های خوب بهم معرفی کند

خلاصه کتابها را برایم بخواند

حمایت در ارزیابی وشناخت :

در شناخت نقاط ضعف و قدرتم کمک کند

نقاط ضعفم را گوش زد کند