Menu
نویسنده مطلب : مهشید افشایی

مطلب مورد بحث:

یک تمرین کوتاه اما اثربخش برای تسلط کلامی


کتاب نیروی حال

نویسنده : اکهارت تله

احساس پس از مطالعه : قدرت و توانمندی

اکهارت تله در این کتاب از تجربیات ارزشمند خود برای ما می نویسد و اینکه در مقطعی از زندگی آگاهانه تصمیم به خودکشی می گیرد.اما در همان زمان به ادارکی عظیم دست یافته که او را از این تصمیم منصرف می کند. درک او از زمان حال و حضور کامل و عمیق در لحظه اکنون به یکباره او را از تصمیم به این اقدام منصرف می کند و به بینشی عمیق دست می بابد. او در این کتاب از  قدرت شگفت انگیز موجود در لحظه حال سخن می گوید.

من با خواندن این کتاب فهمیدم در لحظه اکنون زندگی کردن چقدر شیرین و شعف آور است زیرا در ” اکنون” نه جایی برای حسرت و غم و اندوه  گذشته وجود دارد و نه جایی برای نگرانی از رویدادهای آینده. در حقیقت انگار که گذشته و آینده توهمی بیش نیست تا ما برای فرار کردن از لحظه اکنون مشکلات و نگرانی هایمان را بر آنها فرافکنی کنیم.

من همیشه تصورم این بود که زندگی و دنیایی که در آن زندگی می کنیم، بر ما حکمرانی می کند و حال خوب و بد ما از دنیای بیرون به ما تحمیل می شود، اما حقیقتا پس از خواندن این کتاب باور کردم که “من” تعیین کننده چگونگی کیفیت زندگی ام هستم و چیزی خارج از ” من ” دارای این قدرت نیست. همچنین آموختم که زندانی ذهن شدن از هر اسارتی تلخ تر و دردناک تر است.