Menu
نویسنده مطلب : هادی آقازاده

مطلب مورد بحث:

خطای درک نادرست دامنه ارزیابی و مقیاس مسئله


در کتاب ایده عالی مستدام، حرف مادر ترزا دقیقا مصداق همین پست است:

یک انسان به من نشان بده، به او کمک خواهم کرد. بگو ۱۰۰۰ نفر این مشکل را دارند، کمک نخواهم کرد.

وقتی یک نفر مشکلی داشته باشد، شاید به این خاطر که می توانیم در حد وسع کمک کنیم، به او یاری خواهیم رساند اما وقتی ابعاد بزرگ می شود، دیگر برداشت ما از توانمندی های خودمان برای حل آن مسئله هم کم رنگ تر می شود و لذا کمکی صورت نمی گیرد!