Menu
نویسنده مطلب : Mahnazdy

مطلب مورد بحث:

چگونه برای یک مهارت شناسنامه تنظیم کنیم؟


مهارت خود باوری

از مهارت های ارتباط با خود و دیگران

معیار سنجش:

از بین رفتن ترس ها و استرس ها، بالارفتن اعتماد به نفس ، شناخت بهتر از خود (تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز)
میشه گفت از دستاورد ها اینه که خودم با ترس ها و استرس ها و افکار منفی مانع پیشرفت و زندگی خودم نمیشم