Menu
نویسنده مطلب : زهرا پیری

مطلب مورد بحث:

تعریف پروژه چیست و تفاوت پروژه و عملیات از کجا آغاز می‌شود؟


پاسخ تمرین ۱: دعوت به یک رویداد خاص
پاسخ تمرین ۲: تیم فروش برنامه ها و جلسات روتین از جنس عملیات دارند،یک پروزه تعریف می کنند با عنوان برگزاری یک کنفرانس علمی با رویکرد ارتباط با مخاطبان هدف که نقطه شروع و پایان مشخص دارد.