Menu
نویسنده مطلب : alihatami

مطلب مورد بحث:

تفاوت کالا و خدمت در چیست؟


شبلی هانت – از بزرگان و نظریه پردازان حوزه بازاریابی- نگاه جالبی به موضوع دارد. از دید او اغلب محصولات ترکیبی از خصیصه های ملموس (مانند موتور و چرخ و جعبه دنده در خودرو) و ناملموس (مانند ضمانت نامه، پرستیژ و دوام خودرو) هستند، که اگر خصیصه های ملموس جنبه غالب داشته باشند به محصول کالا و اگر غلبه با جنبه های ناملموس باشد، به آن خدمت گفته می شوذ.

منبع:

.Foundation of marketing theory: marketing toward a general theory., Routledge; .2010., p. 416