Menu
نویسنده مطلب : مجید امیدالله

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


سلام

از آنجایی که کمالگرایی در شخصیتم غالب است سیستم دوم  در من فعال تر از سیستم یک است.

۱) یک نمونه تصمیم را مطرح کنید که جنس آن برای شما، به تصمیم‌های سیستم یک نزدیک است. توضیح دهید که آیا آن را برای دیگران هم به همین صورت بیان می‌کنید یا اینکه عموماً مجبور هستید از سیستم دو برای توضیح و توجیه آن استفاده کنید؟

خرید کتاب حتی در شرایطی که از لحاظ مالی در مضیقه باشم از موارد سیستم یک است اما متاسفانه برای اطرافیانم مجیورم از سیستم دوم استفاده کنم.

) یک نمونه تصمیم را مثال بزنید که آن را با توسل به سیستم یک اتخاذ کرده‌اید و الان احساس می‌کنید که اشتباه بوده. یا اینکه مثال برعکس این حالت را مطرح کنید. تصمیمی را مطرح کنید که با توسل به سیستم دو گرفته‌اید و امروز احساس می‌کنید که سیستم یک، شیوه‌ی مناسب‌تری برای اتخاذ آن جنس تصمیم بوده است.

در اجاره کردن دفترم سیستم تصمیم گیری یک رو استفاده کردم و درمورد نحوه اجاره بهاء و میزان آن هیچ صحبتی نکردم در حال حاضر معتقدم سیستم دو   شرایط بهتری را برای من ایجاد می کرد.