Menu
نویسنده مطلب : فرشید کسمایی

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


سلام

در یک سازمانی که کارش تحقیق و تولید اطلاعات پایه است:

عضو کلیدی : اهداف روشن و تعریف شده سازمان

نقاط اهرمی : مدیریت هر بخش به همراه اعضاء زیر مجموعه

عضو مرزی : روابط عمومی جهت نمایش و ارائه خروجی هر بخش و همچنین اعضایی که خروجی خود را به عنوان عضوی از سازمان مربوطه در مجامع مرتبط ارائه میکنند.