Menu
نویسنده مطلب : زینب پرویزی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا عدم نارضایتی من از موفقیت های امروز نشان از زیاده خواهی من است و یا میل به بهتر شدن با توجه به استعدادهای شناخته شده ام ؟

آیا بیان نارضایتی من از قوانین دست و پاگیر  که مانع فعالیت بهتر می شود نشان از شخصیت غر غرو است و یا میل به بهتر شدن ؟

آیا  تلاش من برای رسیدن به اهداف مشخص شده کاری با تلاش من برای کیفیت بهتر کارها در تضادند؟