Menu
نویسنده مطلب : سمیرا سلطانی

مطلب مورد بحث:

فوبیای تصمیم گیری | ریشه تردید در تصمیم گیری


یکی از موانع ذهنی در تصمیم‌گیری می‌تواند استانداردهای شخصی باشد. یعنی فرد برای کار استانداردهایی در نظر گرفته است (به درست یا غلط یا حتی نمایشی) و بعد در زمان تصمیم‌گیری دچار این ترس می‌شود که مبادا این استانداردها را نادیده بگیرد یا در پروژه‌ی جدید این ناهماهنگی بین کارفرما و شخص در تصور از استاندارد به حدی باشد که کار به جای جلو رفتن دچار رکود شود.

گاهی هم روند طولانی تصمیم‌گیری ( نه ارزیابی همه‌جانبه موضوع) و بیان تصمیم اصلی به یک روش شخصی تعبیر می‌شود. در حالی که اگر برای ارزیابی همه‌جانبه موضوع نباشد، خوب نیست و هر چه قدر ظاهر شیکی داشته باشد، باز هم نتایج خوبی ندارد.