Menu
نویسنده مطلب : محمد موسوی

مطلب مورد بحث:

درآمد پایه همگانی - شما آن را چگونه می‌بینید؟


به نظر من جای پول، خدمات یا کالا بدهند بهتر نتیجه می دهد. چون می توانند مسیر تولید را هدایت کنند. البته عده ای هستند که می خواهند از این طبقه فاصله بگیرند و رشد کنند. احتمال زیاد در اینصورت خط فقر روی همین حداقل های جدید بسته خواهد شد.