Menu
نویسنده مطلب : پژمان قدمی

مطلب مورد بحث:

تعریف دارایی برند، قدرت برند و ارزش برند و تفاوت آنها - درس 5


به طور مثال از دارایی برند میتونیم آگاهی مردم از برند یا یادآوری برند را مثال زد.یک برند مشهور اگرچه سایر المانهایی مثا شهرت برند را دارد اما به دلایل اینکه در طول زمان اطلاع رسانی عمومی در مورد توسه برند صورت مگرفته باعث شده سهم بازار را تا حدی از دست بدهد و تعداد زیادی از مشتریان که گزینه اول آنها خرید این برند بود کم کم وفاداری خود را از دست دادند.

یا به عنوان مثال مورد پیشرو بودن در قدرت برند را مثال بزنم .مدت های زیادی این برند سهم زیادی در بازار داشته و دارد و همچنان پیشرو است اما به دلیل مدیریت نادرست برند نتوانسته انتظارات لازم را در ایجاد ارزش اقتصادی بوجود آورد.این مثال مشهود را به طور واقعی دیدم که پیشرو بودن برند لزوماً ارزش اقتصادی ایجاد نمیکند.