Menu
نویسنده مطلب : نیلوفر کشاورز

مطلب مورد بحث:

گوردون آلپورت


پیش نوشت:

وقتی داشتم صورت سوالاتی که در تمرین بود رو می خوندم، حسم این بود و این تصور برام به وجود اومد که نویسنده در میان سه دسته صفات ذکر شده در این مقاله ، وزن ارزشی بیشتری به صفات کاردینال داده است.

آیا داشتن یک، یا خوش بینانه چند صفت کاردینال، واقعا ارزشمند است؟

من فکر می کنم اگر این صفات به انتخاب ما باشند و آگاهانه برای آنها زحمت کشیده باشیم، شاید بتوان گفت ارزشمندند. البته بستگی دارد ما بخواهیم به چه چیزی معروف باشیم و این به گمان من از اینجا به بعد تا حد زیادی وارد بحث پرسنال برندینگ می شود.

این هم واقعا زمانی رخ می دهد که فرد با شناخت جامعی از خود توانسته باشد بفهمد واقعا دنبال چیست و حالا بیاید برای چگونگی آن تصمیم گیری کند. در غیر این صورت صفت کاردینال نهایتا باعث شهرت است و صاحب آن شاید آنقدرها هم این مشهور به صفت خاصی بودن، منتفع نشود.

اما پاسخ برخی سوالات:

بین افراد مشهوری که می شناسم برای من برتراند راسل نماد تفکر نقادانه است.

معمولا نقدهایی که به عقاید و نظرات و تئوری ها دارد برایم بسیار جذاب و آموزنده بوده است و حتی جاهایی سعی کرده ام روش نقد او را به کار بگیرم.

در بین افراد نزدیکم، مرحوم پدربزرگم برایم نمادی از صداقت در رفتار و افکار و یکپارچگی بین این دو است. هرگز ندیدم با کسی که از او دل خوشی نداشت گرم بگیرد، یا برای مصلحت نظرش را پنهان کند. هیچ وقت ندیدم که خود واقعی اش را برای خوشایند کسی تغییر دهد یا سانسور کند. به خاطر این صداقت عده زیادی تحمل او را نداشتند، ولی آنهایی که با او بودند واقعا قبولش داشتند. به نظر من انسان سبک باری بود. همیشه به این سبک باری اش غبطه خورده ام.

برای خودم ارزشمند است که به یک یا چند صفت کاردینالی شناخته شوم اما به نظر خودم صاحب چنین صفاتی نیستم. اما اگر بخواهم یک صفت را انتخاب کنم، فکر می کنم اثرگذاری بر دیگران را انتخاب کنم و منطبق با سلسه مراتب ارزشی زندگیم است. یک جور باقی گذاشتن ردی از حضورم در این دنیا.