- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سحر حاتمی

مطلب مورد بحث:

متمم را برای بهبود کیفیت زندگی شخصی می‌خواهم


سلام
هدف من از استفاده از سایت متمم اشنایی بیشتر با خودم هست. می خواهم بدانم چه دیفالتهای ذهنی ای دارم. ترس های نهفته و پنهان من چه هستند . عکاملی که به صورت تا خوداگاه در تصمیم گیریهای من تاثیر میگذارند کدامند و از کجا آمده اند.
از موضوع مدل ذهنی خوشم امد امیدوارم موارد کاربردی سایت بیشتر و بیشتر شوند.
سپاس