Menu
نویسنده مطلب : reyhaneh

مطلب مورد بحث:

فقر نوازش و قوانین نادرست در اقتصاد نوازش


در جامعه ما اینگونه مرسوم شده است که نیاز خود به نوازش را در به منظور عدم سواستفاده دیگران بروز ندهیم.و این باعث سرکوب شدن احساسات ما میشود و نتایج به شدت بدی را برای ما در اینده مان به همراه دارد

به منظور جلوگیری میتوانیم اشخاصی را در حیطه شخصی خود وارد کرده و پس از اعتماد سازی با انها همدردی لازم را انجام دهیم.